Wystawa fotografii Arkadiusz Ławrywianiec „Miejsce K.”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 3 mar­ca 2021 roku o godz. 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K”. Wernisaż odbędzie się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 mar­ca 2021 roku w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­tor wys­tawy: Bea­ta Men­drek. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Minął rok. Niespodziewany, trud­ny, dzi­wny. Pełny infor­ma­cji, nowych zasad i sytu­acji, w których musimy się odnaleźć. Niełat­wo, cza­sem bezsil­nie, cza­sem z uporem. Cza­sem ze stra­chu, cza­sem z pod­porząd­kowa­nia, cza­sem dla świętego spoko­ju. Dos­tosowal­iśmy codzi­en­ność, obow­iąz­ki i relac­je. Zdys­tan­sowal­iśmy wszys­tko wokół nas. Ukry­wamy emoc­je pod maską. Dezyn­fekc­ja obe­j­mu­je dużo więcej niż tylko nasze dłonie. Zwykłe już dzisi­aj podanie ręki, a właś­ci­wie jej cofnię­cie przed serdecznym uściśnię­ciem, pozbaw­ia nas powoli bliskoś­ci, dobrej relacji jaką budu­je­my z inny­mi przez całe życie. Dys­tans, prze­wartoś­ciowanie, zmi­any, zmi­any, zmiany….
Pust­ka miesza­ją­ca się z bun­town­iczym tłumem, zakazy z zez­wole­ni­a­mi, dzi­ałanie z niemocą, posłuszeńst­wo z agresją, ślepa wiara z kom­plet­ną dezorientacją…
Równi i równiejsi, odpowiedzial­ni i bezmyśl­ni, mądrzy i głupi. Dziś już chy­ba nie ma nietykalnej, nien­arus­zonej sfery życia…
Miejsce K.
Katow­ice. Nasza codzi­en­ność. Puste ulice, sklepy, zamknięte lasy i par­ki, base­ny, boiska. Zamknię­ta kul­tura, muzea, kina, teatry, szkoły. Auto­busy, tramwa­je, row­ery… Wszędzie pełno znaków, liczb, ograniczeń. Chwilowa odwilż, więcej słoń­ca i ławka, na której moż­na napić się kawy… To tylko na chwilę, bo za moment kole­j­na fala…
Cią­gi infor­ma­cji, codzi­enne statysty­ki, testy, wyni­ki. Zdrowie, życie przepla­tane decyz­ja­mi, na które trud­no się zgodz­ić. Liczne głosy na uli­cach w walce o wartoś­ci, kiedyś ważne i z nadzieją, że ważne pozostaną.
Miejsce K.
Koron­awirus. Zagroże­nie zdrowia i życia. Zagroże­nie stratą i cier­pi­e­niem. Przepełnione i puste szpi­tale. Prze­ci­w­ci­ała, testy, szczepi­enia. Prze­pust­ka do nor­mal­noś­ci, światełko nadziei, wol­noś­ci. Powikła­nia, odczyny, wąt­pli­woś­ci, pyta­nia bez odpowiedzi.
Zagroże­nie relacji, bliskoś­ci, nat­u­ral­nych prag­nień i emocji jakie rodzą się między ludź­mi. Dotyku, bliskoś­ci spo­jrzeń czy zapachów. Wspól­nych posiłków, spac­erów czy swo­bod­nych rozmów. Dezyn­fekc­ja relacji.
Miejsce K.
Każde. Dowolne miejsce na mapie.
Każde miejsce w życiu zostało naz­nac­zone. Zmieni­a­ją się sym­bole, pri­o­ry­te­ty, wartości.
Zna­ki na asfal­cie mówią, gdzie mamy się zatrzy­mać, jak wyglą­dać, w co wierzyć, co myśleć i co czuć. 

Jeszcze będziemy razem”. Puste hasło czy nadzie­ja na odbu­dowanie już w nowej rzeczy­wis­toś­ci tego co naj­cen­niejsze i najważniejsze w życiu?

Miejsce K. Każdy musi sam je znaleźć i wypełnić… 

Miejsce K. – Arka­diusz Ławrywianiec
Pró­ba doku­men­tacji, czys­tej, kon­sek­went­nej, mozolnej.
Obserwac­ja zjawisk z różnych dziedzin, tem­atów, sytuacji.
Bezstron­ny zapis pan­demicznej codzienności.
Kat­a­log myśli, haseł, ikon, sym­boli wynika­ją­cych z obostrzeń, ale także z decyzji podejmowanych
w tym trud­nym dla wszys­t­kich czasie.

Dziś wypowiedzieć się obiek­ty­wnie nie jest łat­wo, szczegól­nie jeśli kłębiące się wokół częs­to skra­jne reflek­sje i epite­ty bar­wią rzeczywistość.
Tutaj sym­bole mówią dużo, a uzu­pełnie­nie ich sug­esty­wny­mi wyraza­mi twarzy bohaterów doda­ją treś­ci, ale pozostaw­ia­ją przestrzeń do włas­nych prze­myśleń i wyborów.
/ Bea­ta Men­drek — kura­tor wys­tawy fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec – Miejsce K. / 

Arka­diusz Ławry­wian­iec (ur. 1967 r.) – absol­went Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je się od 1986 roku, gdy włas­noręcznie wykon­ał pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał jako fotore­porter w „Dzi­en­niku Zachod­nim”. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Członek Zarzą­du Głównego ZPAF, a od 2017 roku prezes Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Pomysło­daw­ca cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va”. Prowadzi cykl spotkań „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Współau­tor reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa, orga­ni­zowanego przez Bib­liotekę Śląską, w którym czterokrot­nie był jurorem, a w 2020 roku prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Od 2021 roku jest członkiem miedzy­nar­o­dowego kolek­ty­wu fotografów Hori­zons Col­lec­tif. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Autor albumów fotograficznych: „Tajem­nice pra­cowni” i „Kiduszin Nisuin”.