Wystawa fotografii Arkadiusz Ławrywianiec „Chasydzi w Lelowie” w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu

Miejs­ki Ośrodek Kul­tu­ry “Cen­trum” im Adama Mick­iewicza w Zaw­ier­ciu oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją 12 kwiet­nia 2023 roku o godz. 18.00 na wernisaż wys­tawy fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Sztu­ki Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Zaw­ier­ciu ul. Pias­tows­ka 1.

Chasy­dzi w Lelowie
Ilekroć Arka­diusz Ławry­wian­iec pokazu­je swo­je zdję­cia z cyk­lu „Chasy­dzi w Lelowie”, tylekroć spo­ty­ka się z pełny­mi zdu­mienia pyta­ni­a­mi: „To się naprawdę dzieje? To nie jest insc­eniza­c­ja?” Szcz­erze mówiąc, takie samo pytanie postaw­ił sobie on sam, gdy po raz pier­wszy spotkał się, jak to mówią fotografowie, z tem­atem. Chasy­dzi intrygu­ją jed­nak Ławry­wiań­ca nie dlat­ego, że są jak­by cytata­mi z innej rzeczy­wis­toś­ci. Oni intrygu­ją go właśnie dlat­ego, że rzeczy­wis­tość tworzą. Zamknię­ty krąg, w którym od wieków obow­iązu­ją te same trady­c­je i obrzędy, powoły­wany jest za każdym razem od nowa, w konkret­nej przestrzeni małego pol­skiego miastecz­ka. Jego mieszkań­cy też nie trak­tu­ją przy­byłych, jak goś­ci. To po pros­tu ludzie, którzy obok Polaków, przez te kil­ka dni w roku odna­j­du­ją w Lelowie swo­je miejsce na ziemi.
Misty­cyzm chasy­dz­kich obrzędów płynie wprost z wnętrza jego uczest­ników. Arka­dius­zowi Ławry­wiań­cowi, choć prze­cież jego zdję­cia mają doku­men­tal­ny charak­ter, udało się ten pro­ces ide­al­nie pokazać. Fotografie – poprzez całą gamę bieli, czerni, ale przede wszys­tkim przepięknie stop­niowaną szarość – dotyka­ją tego, co jest dopełnie­niem rytu­al­nych gestów. Pokazu­ją chasy­dów, doz­na­ją­cych roz­maitych stanów świado­moś­ci. W fotografi­ach auto­ra nie ma w tej mierze jed­noz­nacznego, dosłownego przekazu. To raczej zapis nas­tro­ju poszczegól­nych chwil. Nas­tro­ju, który jest dla widza czytel­ny w tym, co widz­imy. I w tym, co pozosta­je poza zasięgiem obiektywu
Bo głosi­ciele wielkoś­ci cady­ka Daw­i­da, odd­a­ją mu hołd poprzez mod­l­itwę i zamyśle­nie, ale także poprzez radość, taniec i ucz­towanie. Ich stany psy­chiczne, wywołane są głęboką wiara i poczu­ciem wspól­no­ty. Żeby uch­wycić całą mig­otli­wość tych spotka­nia, Arka­diusz Ławry­wian­iec spędz­ił set­ki godzin w chasy­dzkim kręgu. Przyzwycza­ili się do niego, zau­fali, że z nie zro­bi z ich świę­ta niepotrzeb­nej sen­sacji. Fotografie nie są pozowane, ale wyglą­da­ją jak dłu­go kom­ponowane portre­ty. Szczegól­nie intere­su­jące są twarze i poje­dyncze syl­wet­ki; sza­le­nie indy­wid­u­alne, choć strój pozornie je unifiku­je. Proszę spo­jrzeć w oczy bohaterów tego cyk­lu zdjęć! To one pokazu­ją najlepiej, kiedy w zachowa­niu tej społecznoś­ci zani­ka już rzeczy­wis­tość i pojaw­ia się religi­jny trans, a kiedy jest to po pros­tu jeszcze tylko serdeczny kon­takt ze współwyznawcami.
Oczy­wiś­cie, kon­trast pomiędzy współczes­nym, stech­ni­cy­zowanym światem, a mistyką chasy­dz­kich spotkań w Lelowie jest gigan­ty­czny. Aż chci­ało­by się zobaczyć tych samych ludzi poza Lelowem, pode­jrzeć jak żyją na co dzień. Może­my być spoko­jni – Arka­diusz Ławry­wian­iec przy­go­towu­je się do sfo­tografowa­nia takiego właśnie cyklu.
Hen­ry­ka Wach-Malicka

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję Preze­sa Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest pomysło­daw­cą cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va”. Prowadzi cykl spotkań pt „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017, 2018 i 2019 był jurorem, a w 2020 i 2021 roku prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych: „Tajem­nice pra­cowni” i „Kiduszin Nisuin”.