Wystawa “12/75”, wykład, dyskusja w BWA w Katowicach, w związku z dużym zainteresowaniem wystawą “12/75”, ekspozycja została przedłużona do 2. października b.r.

W związku z dużym zain­tere­sowaniem wys­tawą “12/75”, ekspozy­c­ja została przedłużona do 2. październi­ka b.r.

Mając w pamię­ci 75-lecie Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, którego rocznicę pow­sta­nia obchodz­imy w tym roku,
serdecznie zaprasza­my w najbliższy piątek, na 18:00, Galerii Sztu­ki Współczes­nej BWA w Katowicach.

Rozpoczniemy wykła­dem Andrze­ja Zyg­muntow­icza, prze­wod­niczącego Rady Artysty­cznej ZPAF.
Następ­nie — wraz z zapros­zony­mi znamien­i­ty­mi gość­mi — poroz­maw­iamy o fotografii.

Zbiór 13 fotografii, autorstwa znaczą­cych postaci pol­skiej sztu­ki, posługu­ją­cych się fotografią, jest zaprosze­niem do szer­szego spo­jrzenia na potenc­jał drzemią­cy w tym medi­um. Jest ono współcześnie łat­wo dostęp­ne i wygodne w uży­ciu ale istotne kadry pow­sta­ją rzad­ko, bo wyma­ga­ją namysłu, tal­en­tu a częs­to i pra­cow­itoś­ci. Taki są prace zaprezen­towane na wystawie.”
A. Zyg­muntow­icz (frag­ment tek­stu do wystawy)

Wchodząc do Galerii Sztu­ki Współczes­nej BWA będziecie Państ­wo mogli obe­jrzeć wys­tawę “12/75”,
złożoną z wielko­for­ma­towych fotografii znamien­i­tych pol­s­kich twór­ców, eksponowaną w oknach wys­ta­wowych przy Alei Kor­fan­tego w Katowicach .

Autorzy wys­tawy:

Zdzisław Bek­sińs­ki: Auto­portret, 1956, Zdję­cie ze zbiorów Muzeum His­to­rycznego w Sanoku

Andrzej Baturo: Człowiek ze stołem, lata 60-te XX w., Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Inez Baturo

Anna Cho­j­nac­ka: z cyk­lu Stra­chy, lata 80-te XX w., Zdję­cie ze zbiorów Muzeum His­torii Katowic

Edward Hartwig: Wiz­ja bale­tu, 1966, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Bartłomie­ja Szmaja

Mar­i­an Kuchars­ki: Son­derko­man­do z serii Kro­ni­ka pamię­ci – 1968, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Woj­ciecha Beszterdy

Jerzy Lew­czyńs­ki: Niez­nany, z serii Głowy wawel­skie, 1959, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Kaz­imiery Lewczyńskiej

Zbig­niew Łagoc­ki: z serii Poliformia, Body Build­ing, 1967, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Marii Pyrlik

Krysty­na Łyczy­wek: Efo­ria Nord, 1968, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Ewy Łyczywek-Pałki

Wacław Nowak: Afisz anty­wo­jen­ny, 1970, Zdję­cie ze zbiorów Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie

Paweł Pierś­cińs­ki: Ziemia chę­cińs­ka, 1968, Zdję­cie ze zbiorów Biu­ra Wys­taw Artysty­cznych w Kielcach

Zofia Rydet: z cyk­lu Świat uczuć i wyobraźni, Zagła­da, ok. 1970, Zdję­cie ze zbiorów Fun­dacji im. Zofii Rydet

Zyg­munt Ryt­ka: z cyk­lu: Ciągłość nieskońc­zonoś­ci, 1984, Zdję­cie ze zbiorów Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie

Bro­nisław Schlabs: z serii Wieczny sen, 1985, Zdję­cie ze zbiorów pry­wat­nych Włodz­imierza Kowalińskiego

Wys­tawę będzie moż­na oglą­dać do 24.06.2022
Kura­torem wys­tawy jest Katarzy­na Łata
Dyskusję poprowadzą: Katarzy­na Łata i Andrze­ja Zygmuntowicz
Patronat artysty­czny: Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików

Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia są Katow­ice Mias­to Ogrodów wraz z Galer­ią Sztu­ki Współczes­nej BWA w Katowicach