V edycja projektu OKO OSTRAVA-KATOWICE-OPAVA.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki , Urząd Mias­ta Katow­ice, Gale­ria Kupe, Insty­tut Twór­czej Fotografii przy Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie zaprasza­ją 10 listopa­da 2021 roku o godz. 17.00 na wernisaż wys­tawy fotografii trzech autorów: Jindřich Štre­it, Lukáš Horký i Arka­diusz Ławry­wian­iec w ramach piątej edy­cji pro­jek­tu OKO. Wernisaż odbędzie się w Galerii Kupe ul. Jan­ská 7, 746 01 Opa­va. Wys­tawę moż­na oglą­dać od wtorku do niedzieli w godz. od 14.00 do 20.00.
Słowo wstęp­ne wygłosi kura­tor Arka­diusz Ławry­wian­iec. Całość uświet­ni recital fortepi­anowy w wyko­na­niu Zdzisława Smucerow­icza oraz wys­tęp chóru dziecięcego Domi­no z Opavy, którym zarządza Eva Petrášová, a chór­mistrzynią jest Ivana Kleinová . Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Jindřich Štre­it


Jindřich Štre­it (ur. 1946, Vsetíně)
Štre­it ukończył w 1967 roku ped­a­gogikę na Wydziale Ped­a­gog­icznym Uni­w­er­syte­tu Palack­iego w Oło­muńcu, a w roku 1977 Szkołę Fotografii Artysty­cznej Związku czes­kich fotografów. Fotografował inten­sy­wnie po stu­di­ach uni­w­er­sytec­kich, a od 1970 roku rozwi­ja swój cykl doku­men­tal­nych fotografii środowiska wiejskiego. Od 1974 roku, zarządzał galer­ią w Sovińcu, w której prezen­towane były prace nonkon­formisty­cznych artys­tów. Pra­cow­ał również jako nauczy­ciel i dyrek­tor szkoły pod­sta­wowej. W 1982 roku został aresz­towany i oskarżony o zniesław­ie­nie Repub­li­ki i jej przed­staw­icieli. Został skazany na dziesięć miesię­cy więzienia z dwulet­nim zaw­iesze­niem wyko­na­nia, następ­nie został zmus­zony do porzuce­nia zawodu nauczy­ciela i pra­cy jako bib­liotekarz, a później jako dys­pozy­tor PGR. Od 1990 roku pełni funkcję nauczy­ciela i pro­fe­so­ra (od 1999) w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiej w Opaw­ie. Wydał kilka­dziesiąt książek fotografii doku­men­tal­nej, w tym Ves­nice je svět ( “Wieś jest glob­al­nym światem”), 1993; Lide olo­mouck­ého okre­su ( “Ludzie z regionu Oło­muń­ca ”), 1995; Ces­ta ke Svo­bode ( “Dro­ga do wol­noś­ci”), 1999; Brá­na nadě­je ( “Bra­ma nadziei”), 2000; Tak Daleko, tak blízko ( “Tak daleko, tak blisko”), 2005; i Vítkovice 2008. Miał pon­ad 1100 pokazów, a także set­ki razy był kura­torem wys­taw. Jego prace zna­j­du­ją się w wielu znaczą­cych kolekc­jach, w tym w Morawskiej Galerii w Brnie, Muzeum Sztu­ki Użytkowej w Pradze, Muzeum Sztu­ki w Oło­muńcu, Słowack­iej Galerii Nar­o­dowej w Bratysław­ie, Muzeum Lud­wig w Kolonii, Muzeum Wik­torii i Alber­ta w Lon­dyn, Między­nar­o­dowe Cen­trum Fotografii i Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej w Nowym Jorku, Nation­al Gallery of art w Waszyn­g­tonie i Tokio Met­ro­pol­i­tan Muse­um of Photography.

Lukáš Horký

Wielka­noc na osiedlu
Wielka­noc to najważniejsze chrześ­ci­jańskie świę­to, obchod­zone na pamiątkę zmartwych­w­sta­nia Jezusa Chrys­tusa. Pon­ad­to Wielka­noc charak­teryzu­je się nagro­madze­niem licznych trady­cji ludowych związanych z witaniem wios­ny, które ze świętem religi­jnym są jedynie luźno pow­iązane. Intere­su­je mnie, w jaki sposób ludzie pod­chodzą do trady­cji w XXI wieku. Koś­cioły zna­j­du­ją się w cen­trum osiedli, w Wiel­ki Piątek przez cen­trum mias­ta prze­chodzi dro­ga krzyżowa, zaś po betonowych blokowiskach z lat osiemdziesią­tych przechadza­ją się chłop­cy z rózgami.

Lukáš Horký urodz­ił się 20 kwiet­nia 1979 w Boskovice. Debi­u­tował swoim zestawem fotograficznym o pac­jen­tach cier­pią­cych na anorek­sję i bulim­ię. Zaj­mu­je się fotografią repor­tażową i teatral­ną. Od 2008 roku sys­tem­aty­cznie doku­men­tu­je przemi­any w mieś­cie Frýdek-Místek. Poza fotografią zaj­mu­je się sztuka­mi wiz­ual­ny­mi i wideo, ale w swo­jej pra­cy coraz częś­ciej łączy ze sobą poszczególne dyscypliny.Jest absol­wen­tem Wydzi­ału Infor­maty­ki Uni­w­er­syte­tu Masary­ka w Brnie oraz Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Wydzi­ału Sztu­ki i Nau­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, gdzie kon­tynu­u­je stu­dia dok­toranck­ie. Wykładał komu­nikację audiow­iz­ual­ną i fotografię cyfrową na Uni­w­er­syte­cie Mend­la w Brnie. Zaj­mu­je się dłu­go­falowy­mi pro­jek­ta­mi dokumentalnymi.

Arka­diusz Ławrywianiec

Fotografie Bożego Ciała to frag­ment cyk­lu “Reli­gia z para­grafem”, który pow­sta­je w zakładzie karnym w Cią­gow­icach od 2017 roku.

Arka­diusz Ławry­wian­iec urodz­ił się w 1967 roku w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał jako fotore­porter w Dzi­en­niku Zachod­nim. Od 2016 współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, w którym od 2017 roku pełni funkcję Preze­sa Okręgu Śląskiego. Jest również członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie. Autor i współau­tor wielu wys­taw fotograficznych w Polsce i za granicą.