Sympozjum i panel dyskusyjny “W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010”

Sym­pozjum i pan­el dyskusyjny “W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010” ‚które odbędą się w piątek, 24.09 / od godziny 16:00, w Katow­icach Mieś­cie Ogrodów, w sali kam­er­al­nej 211 (na 2 — piętrze), wraz z tłu­macze­niem na PJM.
W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010 — pro­jekt w ramach którego zostały zor­ga­ni­zowane cztery wys­tawy fotografii: krea­cyjnej, artysty­cznej, portre­towej i reporter­skiej. Wys­taw­ie prac Joan­ny Now­ick­iej, Antoniego Kreisa oraz Annie Lewańskiej towarzyszy wys­tawa Mis­trzów: Jerzego Lew­czyńskiego i Zofii Rydet. Na Sym­pozjum i pod­czas pan­elu dyskusyjnego pode­jmiemy próbę zebra­nia wiedzy na tem­at kondy­cji śląskiej fotografii po roku 2010, kiedy miał tu miejsce Kon­gres Kul­tu­ry Wojew­ództ­wa Śląskiego. Dopełnie­niem pro­jek­tu będzie kat­a­log z pra­ca­mi artys­tów zapros­zonych do pro­jek­tu i mate­ri­ała­mi posym­poz­jal­ny­mi, pode­j­mu­ją­cy­mi tem­at oce­ny i znaczenia śląskiej fotografii w kul­turze polskiej.

Dofi­nan­sowano ze środ­ków Min­is­terst­wa Kul­tu­ry, Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego i Sportu
Autorzy tek­stów redak­cyjnych i uczest­ni­cy sympozjum:

Jakub Dziewit — kul­tur­oz­naw­ca o zacię­ciu antropo­log­icznym, metafo­tograf, ani­ma­tor kul­tu­ry, nieza­leżny kura­tor, wykład­ow­ca fotografii. Prowadzi cykl „Dyskus­je o Fotografii” (dla stowarzyszenie-fotograficzne.org) oraz „Dyskus­je o Fotografii w Kos­mosie” (dla Kina Kos­mos w Katow­icach). Zastęp­ca redak­to­ra naczel­nego gazeta-fotograficzna.org, redak­tor naczel­ny wydawnict­wa grupakulturalna.pl, kierown­ik Biu­ra Wydawnict­wa Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, w lat­ach 2012–2019 członek redakcji roczni­ka antropo­log­icznego „Lab­o­ra­to­ri­um Kul­tu­ry” oraz redak­tor Serii Wydawniczej „His­to­ria i Teo­ria Kul­tu­ry”. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Kul­tur­oz­naw­czego oraz Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Filmem i Medi­a­mi, zastęp­ca preze­sa ds. pro­gramowych stowarzyszenie-fotograficzne.org.

Doro­ta Głazek — his­to­rycz­ka sztu­ki. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Jagielońskiego na kierunku his­to­ria sztu­ki. Spec­jal­ist­ka z zakre­su his­torii architek­tu­ry, ze szczegól­nym naciskiem na śląską architek­turę sakral­ną w XIX i 1 połowy XX wieku, his­torii sztu­ki, his­torii grafi­ki i his­torii pro­jek­towa­nia graficznego. Wielo­let­ni starszy wykład­ow­ca w Zakładzie Teorii i His­torii Sztu­ki w ASP Katowice.

Anna Huth — w 2009 roku uzyskała stopień mag­is­tra poli­tologii z wyróżnie­niem Rek­to­ra na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, tam również w 2019 roku otrzy­mała stopień dok­to­ra nauk o poli­tyce. Absol­wen­t­ka studi­um pody­plo­mowego w Niemieck­iej Akademii Fil­mu i Telewiz­ji DFFB w Berlin­ie poświę­conego rynkom dys­try­bucji fil­mowej. Od 2011 roku jest związana z ze Szkołą Fil­mową im. K. Kieślowskiego, gdzie pracu­je w charak­terze adi­unk­ta i nauczy­ciela akademickiego.

Danu­ta Kowa­lik-Dura — muzeal­nik , starszy kus­tosz , przez szereg lat kierowała Dzi­ałem Fotografii w Muzeum Śląskim. Jest autorką kilku­nas­tu prob­le­mowych wys­taw fotograficznych. W jej zain­tere­sowa­ni­ach leży współczes­na fotografia twór­cza , w ostat­nim cza­sie dorobek Jerzego Lewczyńskiego.

Anna Lorenc — absol­wen­t­ka kierunku Pro­jek­towanie Graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach. Dyplom w Pra­cowni Fotografii prof. Walde­mara Jamy oraz w Pra­cowni Pro­jek­towa­nia Pub­likacji Mul­ti­me­di­al­nych dr. hab. Bog­dana Króla. Intere­su­ją ją zagad­nienia obra­zowa­nia kra­jo­brazu zur­ban­i­zowanego i architek­tu­ry w obszarze fotograficznego doku­men­tu subiek­ty­wnego oraz zagad­nienia (artysty­czne i tech­niczne) fotografii obiek­tów w ruchu. Od 2009 r. prowadzi zaję­cia z Tech­nik Fotografowa­nia oraz Fotografii na kierunku Wzornictwo.

Adam Sob­o­ta — czołowy pol­s­ki his­to­ryk i znaw­ca fotografii, kura­tor zbiorów fotografii w Muzeum Nar­o­dowym we Wrocław­iu, autor znakomi­tych opra­cow­ań, artykułów oraz książek “Szla­chet­ność Tech­ni­ki. Artysty­czne dylematy fotografii w XIX i XX wieku” (2001), “Kon­cep­tu­al­ność fotografii” (2004), kat­a­logu zbiorów Muzeum Nar­o­dowego we Wrocław­iu “Fotografia”(2007). Autor licznych wys­taw, ostat­nia wys­tawa “Fotografia — his­to­ria i sztu­ka Wybór z kolekcji Muzeum Nar­o­dowego we Wrocławiu”

Michał Sza­last – fotograf doku­men­tal­ista i fil­mowiec doku­men­tal­ista, his­to­ryk. Pra­cow­ał jako fotore­porter, fil­mowiec, pub­l­i­cys­ta, ped­a­gog i kura­tor. Wykład­ow­ca Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opavie.

Andrzej Zyg­muntow­icz — pol­s­ki artys­ta fotograf. Członek rzeczy­wisty Okręgu Warsza­wskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Wiceprezes Zarzą­du Głównego i prze­wod­niczą­cy Rady Artysty­cznej ZPAF. Współtwór­ca Fun­dacji Konkur­su Pol­skiej Fotografii Pra­sowej. Prezes Zarzą­du Warsza­wskiego Towarzyst­wa Fotograficznego. Od 2005 jest wykład­ow­cą w Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim – na Wydziale Dzi­en­nikarst­wa, od 1998 jest wykład­ow­cą w Col­legium Civ­i­tas oraz od 1989 wykła­da w Studi­um Fotografii Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Prowadze­nie: Katarzy­na Łata i Artur Rychlicki

Sym­pozjum będzie moż­na oglą­dać online,

ale także zostanie nagrane, pod­dane post­pro­dukcji i udostęp­nione na stronach Mias­ta Ogrodów szer­sze­mu gronu odbiorców,

dzię­ki pro­jek­towi „CreArt. Sieć miast dla twór­c­zoś­ci artysty­cznej” (2017–2021).

W ramach zada­nia “W LUSTRZE FOTOGRAFII. O FOTOGRAFII NA ŚLĄSKU PO 2010”
w tym cza­sie w Gale­ri­ach Mias­ta Ogrodów może­cie obe­jrzeć wystawy:

- Wys­tawa fotografii portre­towej: Joan­na Now­ic­ka „Piękni Ludzie” Gale­ria Pus­ta (3 — piętro)

- Wys­tawa fotografii Mis­trzów: Jerzego Lew­czyńskiego i Zofii Rydet „Reto­ry­ka pust­ki” Galerii Mias­ta Ogrodów (2 — piętro)

- Wys­tawa fotografii repor­tażowej: Anna Lewańs­ka „Skut­ki uboczne” Gale­ria 5 (2 — piętro)

- Wys­tawa fotografii krea­cyjnej: Antonii Kreis “Where are you, Andy?” Gale­ria Engram (parter)

24 wrześ­nia Galerie Mias­ta Ogrodów będa czynne do godziny 24:00.