Spotkanie z Markiem Śliwińskim w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 19 kwiet­nia 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Markiem Śli­wińskim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kreis. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Spotkanie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Fotografie, które chci­ałbym zaprezen­tować w cza­sie spotka­nia autorskiego zostały wyko­nane na przestrzeni ostat­nich pię­ciu lat. Nazwałem ten pro­jekt FOTOGEOSFERY. To obsz­erny zestaw fotografii, którego częś­ci odnoszą się do skład­owych epi­geosfery, w obrę­bie której przenika­ją się żywioły wody i powi­etrza oraz powierzch­ni zie­mi wraz z całą bios­ferą. Unika­jąc chao­su, szuka­jąc spoko­ju i har­monii wybier­ałem takie miejs­ca w najbliższym i trochę dal­szym otocze­niu, które zapew­ni­ały mi stworze­nie prac speł­ni­a­ją­cych moje kry­te­ria este­ty­czne. Zaczęły pow­stawać obrazy, układa­jące się z biegiem cza­su w cyk­le tworząc FOTOGEOSFERY. Pod wzglę­dem treś­ci i formy na pier­wszy rzut oka różnią się między sobą, nato­mi­ast spa­ja je pew­na idea, którą postaram się rozwinąć w cza­sie spotkania. 

Marek Śli­wińs­ki – rocznik ’63, mieszkaniec Chorzowa.
Geograf, ped­a­gog, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (Okręg Śląs­ki), członek Komisji Fotografii Kra­joz­naw­czej PTTK w Chor­zowie, Instruk­tor Fotografii Kra­joz­naw­czej. Orga­ni­za­tor i juror konkursów fotograficznych. Współau­tor innowacji ped­a­gog­icznych o tem­atyce fotograficznej. Miłośnik min­i­mal­isty­cznych czarno-białych kadrów, bard­zo długich ekspozy­cji i szarych pełnych filtrów.