Spotkanie z Lilianną Ligęzą-Jasik w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 20 wrześ­nia 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Lil­ian­ną Ligęzą-Jasik w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny. 

Fotografia spraw­ia, że mogę mówić mil­cząc. O moim widze­niu świa­ta, który mnie otacza, o ludzi­ach, których spo­tykam, a także o sobie. Każ­da mija­ją­ca chwila to emoc­je we mnie wyzwalane. Poprzez obraz staram się ich ulot­ność zatrzy­mać na zawsze…”

Urod­zona w Czeladzi, gdzie miesz­ka do dzisi­aj. Absol­wen­t­ka Śląskiej Akademii Medy­cznej. Doświad­cze­nie fotograficzne zdoby­wała na licznych kur­sach i warsz­tat­ach. Najważniejsze z nich to : Warsz­taty Fotografii Artysty­cznej Uni­w­er­sytet Otwarty w Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach, cyk­liczne warsz­taty „Między nami Fotografa­mi” w Ryb­niku Chwałow­icach, „Obiek­tyw na mias­to” warsz­taty orga­ni­zowane przez Muzeum Śląskie oraz „Twór­cze warsz­taty fotograficzne’’ w Katowicach.
Od 2022 członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, legi­t­y­mac­ja nr 1325, wprowadza­ją­cy Krzsztof Szla­pa i Jakub Byrczek.
Członk­i­ni grupy Fotografy z Katowic.
Członk­i­ni Komisji Kul­tu­ry Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Krzysztof Szla­pa napisał: „Twór­c­zość Lil­ian­ny Ligęzy-Jasik w ostat­nich lat­ach oscy­lu­je wokół „fotografii human­isty­cznej” rein­ter­pre­tu­jąc nurt wyp­ier­any przez fotografię charak­teryzu­jącą się dys­tansem (dead­pann). Jest to bard­zo cen­na postawa w obliczu kryzy­su human­isty­ki jako dziedziny defini­u­jącej człowieka, która we współczes­nym świecie ustępu­je miejs­ca tech­nokracji i mate­ri­al­iz­mowi (kon­sumpc­ja). Lil­ian­nę Ligęzę-Jasik szczegól­nie intere­su­je świat wewnętrznych przeżyć oraz mikro nar­rac­je pod­nie­sione do uni­w­er­sal­nego poziomu. Aby zobra­zować swo­je kon­cepc­je najchęt­niej się­ga po przed­staw­ienia figuratywne,
mono­chro­maty­czne, este­tyzu­je pod­kreśla­jąc plas­tykę obrazu. W jej twór­c­zoś­ci dostrzegam kon­sek­went­ność drąże­nia tem­atu, głęboką empatię, odwagę.”

Dorobek artysty­czny:
Wys­tawy indywidualne:
Okruchy (Gale­ria Pus­ta Cd. w Jaworznie 2020),
Niebieskie drze­wa (Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie 2022),
Nie Ma (Stac­ja Artysty­cz­na Rynek w Gli­wicach 2022)

Wys­tawy zbiorowe:
Pol­s­ka jest pięk­na (IV Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Fotografii Ojczys­tej, wys­tawa pokonkur­sowa Goczałkowice-Zdrój),
Tak widzę (Gale­ria Pus­ta Cd. w Jaworznie ),
Muzy­ka we mnie (Back­Stage Katowice)
Wglą­danie do wnętrza (Gale­ria Żywa, Las Mur­ck­ows­ki Katowice)
Min­i­mal­izm (DK w Gostyni),
Balonowa Jura (ROK w Częs­to­chowie, wys­tawa pokonkursowa),
Szep­ty (GOK Lanckorona),
Foto Open w ramach 9 Foto Art Fes­ti­val (Biel­sko-Biała),
Katow­ice w obiek­ty­wie (Gale­ria ZPAF Katow­ice, wys­tawa pokonkursowa),
Zain­spirowani Hartwigiem (CSK w Lublin­ie, wys­tawa pokonkursowa),
Era człowieka (Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­liote­ka Aka­demic­ka CINi­BA Katowice),
Myśli (Miejs­ki Dom Kul­tu­ry Bogu­ci­ce – Zawodzie w Katowicach),
Okno na świat/Zrób sobie raj (Stu­dio-Gale­ri­a11 Katowice)
Wieloświaty (Cen­trum Kul­tu­ry Dworek Biało­prąd­nic­ki Kraków)
Wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF (Gale­ria ZPAF, Katowice)
„Trib­ute to – w hołdzie Mis­tr­zom” (MDK Bogu­ci­ce-Zawodzie, Katowice)
„Rok 2022 w Obiek­tywach Pol­s­kich Fotografek” – wydarze­nie Pol­ish Women Pho­tog­ra­phers (Ter­mi­nal Kul­tu­ry Gocław-fil­ia CPK, Warszawa)

Ciche życie – elek­tron­iczny album fotograficzny pod patronatem ZPAF Okręg Śląs­ki (pub­likac­ja zbiorowa)
Moje Mias­to a w nim… – elek­tron­iczny album fotograficzny, Uni­w­er­sytet Otwarty w Uni­w­er­syte­cie Śląskim (pub­likac­ja zbiorowa)
Konkursy fotograficzne:
Pol­s­ka jest pięk­na” – Prze­ciw Nicoś­ci – Sto­warzysze­nie im. Mieczysława Wielom­skiego – wyróżnienie,
Balonowa Jura – Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie – wyróżnienie,
Katow­ice w Obiek­ty­wie – Mias­to Katowice/ZPAF Okręg Śląs­ki – wyróżnienie,
Zain­spirowani Hartwigiem – Lubel­skie Towarzyst­wo Fotograficzne im. Edwar­da Hartwiga – wyróżnienie
Mój Przy­ja­ciel Zwierz- SOKiS w Janowie – I miejsce