Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” z Marcinem Giba porozmawiamy m.in. o fotografowaniu z użyciem drona.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 29 listopa­da 2022 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Marcin­em Giba poroz­maw­iamy m.in. o fotografowa­niu z uży­ciem drona. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Wstęp wolny.

Marci­na Giba | Pod­nieb­ne Obrazy 

Absol­went Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opavie, dyrek­tor artysty­czny Ryb­nik Foto Fes­ti­valu, aktu­al­ny stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, czyn­ny w zawodzie fotografa od pon­ad 20 lat, zdoby­w­ca kilkudziesię­ciu między­nar­o­dowych nagród i wyróżnień. Powró­cił do autorskiej wypowiedzi, gdy w połowie 2018 roku kupił drona i uzyskał potrzeb­ne uprawnienia. Szy­bko okaza­ło się, że nowy obiek­tyw, mają­cy początkowo uzu­peł­ni­ać ofer­tę komer­cyjną Marci­na Giby o zdję­cia „z lotu pta­ka”, poz­wolił mu na nowo odkryć radość tworzenia i… Śląsk, miejsce, w którym mieszka.
Łat­wo zaob­ser­wować, że te zdję­cia są w sen­sie artysty­cznym „braku­ją­cym ogni­wem” w dyskusji o region­ie kojar­zonym głównie z kopal­ni­aną indus­trią. Pod­nieb­ne Obrazy to kil­ka cyk­li dłu­goter­mi­nowych. Pro­jekt „Nat­ur­al” pokazu­je pol­s­ki kra­jo­braz, w który zaingerował prze­mysł. Marcin nie este­tyzu­je zachodzą­cych zmi­an, ale stara się doku­men­tować fakt, że z połączenia tego, co dzikie i ucy­wili­zowane wyła­nia się jak­iś nowy rodzaj kos­mo­su. Seria „Human on earth” opiera się na zjawisku parei­dolii, pole­ga­ją­cym na dostrze­ga­niu w przy­pad­kowych szczegółach konkret­nych ksz­tałtów, najczęś­ciej przy­pom­i­na­ją­cych ludzką twarz. Z kolei zestaw zdjęć pod tytułem „Min­i­mal, ani­mal, faces” kon­cen­tru­je się na porze roku najtrud­niejszej do lata­nia ze wzglę­du na warun­ki atmos­fer­yczne, ale za to najbardziej foto­genicznej. Śnież­na zima pozwala wydoby­wać z białego tła sub­telne struk­tu­ry, tworzące mono­chro­maty­czne wzo­ry i min­i­mal­isty­czne formy.
Aktu­al­nie autor eksploru­je artysty­cznie tem­at hałd – najbardziej charak­terysty­cznego ele­men­tu górnośląskiego kra­jo­brazu, w którym poszuku­je moty­wów abstrakcyjnych. 

https://www.podniebneobrazy.pl/