Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” z Kamilem Myszkowskim porozmawiamy m.in. o ruchu fotoamatorskim.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza zaprasza we wtorek 18 kwiet­nia 2023 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Kamilem Myszkowskim poroz­maw­iamy m.in. o ruchu fotoam­a­torskim. Oprócz auto­ra gość­mi spotka­nia będą kura­torzy wys­tawy Krzysztof Szla­pa i Jerzy Oraws­ki. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Wstęp wolny.

Kamil Myszkows­ki – artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Filmem i Medi­a­mi. Dok­torant w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze na Wydziale Humanistycznym
Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Stype­ndys­ta Prezy­den­ta Mias­ta Sos­now­ca w Dziedzinie Kul­tu­ry w 2020 roku. Na co dzień pracu­je w Dziale Doku­men­tacji Mechan­icznej Muzeum Śląskiego
w Katow­icach oraz jako nauczy­ciel fotografii. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych instytucji.