Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…”, podczas którego z Januszem Wojcieszakiem porozmawiamy o fotografowaniu architektury — znikające mury z kamienia wapiennego.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza w środę 10 sty­cz­nia 2024 roku o godz. 19.00 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Januszem Woj­ciesza­kiem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu architek­tu­ry — znika­jące mury z kamienia wapi­en­nego. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wstęp wolny.

W roku 1973 ukończyłem Politech­nikę Śląską jako mag­is­ter inżynier elek­tryk i zawsze pra­cow­ałem w tym zawodzie.
Dodatkowo, na początku lat 70-tych ubiegłego wieku współpra­cow­ałem jako fotore­porter z redakc­ja­mi „Przegląd Tech­niczny” i „Politech­nik”.
Jako fotograf jestem samoukiem, który sys­tem­aty­cznie doskon­aląc swo­je umiejęt­noś­ci zdoby­wał doświadczenie. 

W roku 2015 uzyskałem tytuł Artist FIAP, a w roku 2017 tytuł Excel­lence FIAP za zdoby­cie wielu medali i wyróżnień w licznych konkur­sach kra­jowych i międzynarodowych.
Od roku 2015 jestem członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.
Zre­al­i­zowałem kil­ka pro­jek­tów inspirowany architek­turą miejską i prze­mysłową, których efek­tem były indy­wid­u­alne wys­tawy i pro­jek­ty fotograficzne: o dewastowanej hucie Uthe­mann i wal­cowni huty Bern­har­di (Miejs­ca obok nas), o elewac­jach i fasadach współczes­nych obiek­tów prze­mysłowych (Elfasa), o nowoczes­nej architek­turze Katow­ic (Metropo­lia), o rzece Rawa (Rawa), o niszczeją­cych kole­jowych dwor­cach (Spo­jrze­nie na kolej), o noc­nym świ­etle miast (Światło północne).
W moich zain­tere­sowa­ni­ach jest również fotografia przy­rod­nicza i kra­jo­bra­zowa, od roku 2007 jestem członkiem Związku Pol­s­kich Fotografów Przy­rody Okręg Śląski.
Od roku 2012 uczest­niczę w pro­gramie Digi­gra­phie firmy Epson wykonu­jąc cer­ty­fikowane wydru­ki o trwałoś­ci archiwalnej.