Spotkanie z Antonim Kreisem w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 19 czer­w­ca 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Anton­im Kreisem w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Antoni Kreis – artys­ta fotografik, od 2003 r. członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Fotogra­fu­je od 12 roku życia. Lau­re­at dziesiątek nagród i wyróżnień w konkur­sach fotograficznych. W lat­ach siedemdziesią­tych i osiemdziesią­tych ubiegłego wieku aktywny
i wielokrot­nie nagradzany autor filmów tak zwanego ama­torskiego kina nieza­leżnego. Jest autorem fil­mu „Piosen­ka dla robot­ni­ka ran­nej zmi­any”, który znalazł się w grupie stu najlep­szych filmów krótkome­trażowych pol­skiej kine­matografii, tym samym znalazł się
w zbio­rach Fil­mote­ki Nar­o­dowej. Uczest­nik pon­ad dwus­tu wydarzeń i wys­taw zbiorowych
w kra­ju i za granicą, autor blisko stu wys­taw indy­wid­u­al­nych. W lat­ach osiemdziesią­tych XX wieku eta­towy fotore­porter Biu­ra Infor­ma­cji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol­i­darność. Orga­ni­za­tor kursów fotograficznych i wykład­ow­ca na kur­sach i w szkołach fotografii.
Jego twór­c­zość, zdaniem kry­tyków jest trud­na do jed­noz­nacznego zak­wal­i­fikowa­nia: nierzad­ko zmienia zain­tere­sowa­nia od klasy­cznego portre­tu, poprzez repor­taż, pejzaż aż po fotografię krea­cyjną i nurt awan­gar­dowy. Częs­to wyko­rzys­tu­je tech­ni­ki z pogranicza sztuk plas­ty­cznych. Ma opinię twór­cy nieprzewidy­wal­nego. Sam o sobie mówi, że „obser­wu­je
i kolekcjonu­je emoc­je i obrazy…” Jego artysty­czne cre­do: „fotografia nie może być nud­na, sztu­ka powin­na być nieobliczal­na…”. Pon­ad­to muzyk estrad­owy, kom­pozy­tor, autor tek­stów poe­t­y­c­kich, nie stroni od pęd­zla i ołówka.
Za swą dzi­ałal­ność artysty­czną w 2023 r. odz­nac­zony brą­zowym Medalem Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis.