RYSZARD CZERNOW „ Martwe z natury – odsłona druga”

RYSZARD CZERNOW „ Martwe z natu­ry – odsłona druga”
Miejs­ka Gale­ria Sztu­ki „OBOK”, Plac K. K. Baczyńskiego 2, Tychy
Wernisaż wys­tawy: 17.12.2021, godz.: 18.00
Wys­tawa trwa do : 21.01.2022

Wys­tawa autorstwa Ryszar­da Czer­nowa pt. „Martwe z natu­ry – odsłona dru­ga” jest kole­jną prezen­tacją kilku cyk­li składa­ją­cych się na ten dwuczęś­ciowy, mul­ti­me­di­al­ny projekt.
Pier­wsza z nich to obsz­er­na prezen­tac­ja kilkudziesię­ciu cyber­grafii w przestrzeni Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok” w Tychach. Dru­ga to pro­jekc­ja kom­pozy­cji sono-wiz­ual­nej pt. „Martwe z natu­ry – duch materii” w kinie Szkoły Fil­mowej im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katowicach.
Wys­tawa w Miejskiej Galerii Sztu­ki „Obok” w Tychach jest pier­wszą tak obsz­erną ekspozy­cją prezen­tu­jącą pro­jekt artysty­czny „Martwe z natu­ry”, który Ryszard Czer­now real­izu­je od kilku­nas­tu lat.
Poszczególne cyk­le tworzące wys­tawę, zostały wzbo­ga­cone o nowe prace a całość została wyko­nana w formie efek­townych wielko­for­ma­towych wydruków.
Wys­tawa „Martwe z natu­ry – odsłona dru­ga” poświę­cona jest współczes­nej sym­bo­l­ice wan­i­taty­wnej, opisu­jącej otacza­ją­cy nas świat materii oży­wionej i nieoży­wionej, która pod wpły­wem cza­su ule­ga nieustan­nej przemi­an­ie. For­ma prac jest innowa­cyj­na ze wzglę­du na uży­cie nowa­tors­kich, foto­re­al­isty­cznych, cyfrowych, środ­ków wyrazu, zachowu­jąc jed­nocześnie trady­cyjny sposób prezen­tacji dzieła.
Znany teo­re­tyk sztu­ki dr Krzysztof Jurec­ki będą­cy kura­torem pro­jek­tu, tak napisał w przed­mowie kat­a­logu poprzed­niej edy­cji: „Nie ule­ga dla mnie wąt­pli­woś­ci, że cykl „Martwe z natu­ry” w pol­skim obra­zowa­niu cyfrowym koń­ca drugiego dziesię­ci­ole­cia XXI wieku jest bard­zo ważny. Niewąt­pli­wie jest to jed­no z najważniejszych doty­chcza­sowych osiąg­nięć na polu fotografii cyfrowej”.
To artysty­czne Wydarze­nie jest orga­ni­zowane przez Miejską Galer­ię Sztu­ki „Obok” w Tychach po raz pier­wszy wspól­nie ze Szkołą Fil­mową im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katowicach.