Przeprowadzka

Szanowni Państ­wo.
Przeprowadz­ka to nie tytuł kole­jnej wys­tawy, ale stan fak­ty­czny. Od 1 lip­ca 2021 roku nasza siedz­i­ba mieś­ci się przy ul. Dąbrowskiego 2 w Katow­icach. Czas naszego poby­tu w lokalu przy ul. Św. Jana 10 defin­i­ty­wnie skończył się 30 czer­w­ca 2021 roku, był to ostat­ni dzień wys­tawy Jow­ity Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA”. Na kole­jną wys­tawę zaprosimy Państ­wa za kil­ka miesię­cy. Obec­nie remon­tu­je­my naszą nową siedz­ibę, której wielką zaletą jest położe­nie na parterze, co umożli­wi wejś­cie na wys­tawy wprost z ulicy.