Projekt OKO siódma edycja w Galerii Katowice ZPAF

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Mias­to Katow­ice zaprasza­ją 5 kwiet­nia 2023 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy w ramach VII edy­cji pro­jek­tu “OKO”. Wys­tawa w trzech odsłonach: MgA. Mgr. Ondřej Dur­czak, Ph.D. — archi­walne fotografie Ostrawy (Ostra­va), Jan Zegal­s­ki, prof. AM — fotografia z cyk­lu “Obserwac­je V”(Katowice), doc. Mgr.Jiří Siostr­zonek, Ph.D. — archi­walne fotografie Opawy (Opa­va). Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 kwiet­nia 2023 w od wtorku do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wernisaż uświet­nią recitale: ze strony pol­skiej Jerzy Kostrzews­ki — key­board oraz ze strony czeskiej Petr Riedel — gitara. Pod­czas wernisażu wykłady wygłoszą autorzy prezen­towanych zestawów. Pomysło­daw­ca i kura­tor wys­tawy Arka­diusz Ławry­wian­iec. Pro­jekt dofi­nan­sowany przez Wydzi­ał Pro­mocji Urzę­du Mias­ta Katowice.


MgA. Mgr. Ondřej Dur­czak, Ph.D. (Ostra­va)

Ondřej Dur­czak urodz­ił się 14 wrześ­nia 1989 roku w Ostraw­ie. Ukończył stu­dia w Insty­tu­cie Fizy­ki i jed­nocześnie w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Wydzi­ału Filo­zoficzno-Przy­rod­niczego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, gdzie ukończył również stu­dia dok­toranck­ie. Jest adi­unk­tem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii.

Wydał książ­ki fotograficzne Ostrawa na emery­turze: Prze­wod­nik po min­ionej chwale (2015), Świadect­wa odkryć: Fotografia w nauce w lat­ach 1839–1939 (2017), Pub­likac­je fotograficzne Vítkovické železáren (2018), Ostra­va ma przyszłość: jed­na Sto lat przyszłoś­ci spółdziel­ni kon­sumenc­kich w Ostraw­ie 1919 ‑2019, Kar­win­sko (2019, 2021), Brun­tál­sko: Alter­naty­wny prze­wod­nik fotograficzny (2021), Nar­o­dziny metropolii. Ostra­va na fotografi­ach z lat 50. i 60. (2022) itd. Teo­re­ty­cznie zaj­mu­je się fotografią w związku z regionem Ostrawy i mapu­je lokalne pub­likac­je fotograficzne. We włas­nej twór­c­zoś­ci fotograficznej kon­cen­tru­je się na Ostraw­ie i Kar­winie. Miał kil­ka wys­taw indy­wid­u­al­nych i był kura­torem wielu wys­taw zbiorowych.
_____

Fotografie pochodzą ze zbiorów Archi­wum Miejskiego Ostrawy, Muzeum Ostrawskiego, archi­wum pry­wat­nego Zden­ka Wludy­ki, Fran­tiš­ka Nyk­la i Gus­ta­va Aulehli.


Jan Zegal­s­ki, prof. AM “Obserwac­je V”(Katowice)

Jan Zegal­s­ki urodz­ił się w 1932 r. w Poz­na­niu. Stu­dia muzy­czne odbył w tamte­jszej PWSM. Pro­fe­sor zwycza­jny Akade­mi Muzy­cznej w Katow­icach, obec­nie na emery­turze. W lat­ach 1958–1996 muzyk Wielkiej Orkiestry Sym­fon­icznej Pol­skiego Radia w Katow­icach. Fotogra­fu­je od 1958 roku. W lat­ach 1964–1971 należał do Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego, a od 1971 r. jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. W 1972 r. otrzy­mał tytut Artiste FIAP. W swoim dorobku posi­a­da szereg wys­taw indy­wid­u­al­nych. Uczest­niczył również w licznych konkur­sach w kra­ju i za granicą. Wśród jego ważniejszych odz­naczeń zna­j­du­ją się: Krzyż Kawaler­s­ki Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, Krzyż Ofi­cer­s­ki Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Brał udzi­ał W licznych wys­tawach konkur­sach W kra­ju Za granicą.
Wys­tawy zbiorowe:
1965 IV Między­nar­o­dowy Salon Fotografii Artysty­cznej Katowicach
1966 Konkurs PWRN KTF 1000 lat Państ­wa Pol­skiego” Katowice
Wys­tawa pt. Z” kamerą przez wie­ki” Warszawa
104 Wys­tawa Fotografii Artysty­cznei Edinurgh
Wys­tawa Fotografi Artysty­cznej Port Arthur. Texas USA
III Między­nar­o­dowy Salon Fotografii Artysty­cznej Bangkok
1967 Wys­tawa Fotograficz­na Kapos­var Wegry
IV Między­nar­o­dowy Salon Fotografii Artysty­cznej Katowice
1968 Konkurs Pen­ta­con ORWO Berlin
Między­nar­o­dowy Salon Homo 68″ Legnica
Między­nar­o­dowa Wys­tawa Fotografi Belgrad
La Cam­era d’Oro Mon­dovi, Wochy
1969 Między­nar­o­dowy Salon Homo 69″ Legnica
Między­nar­o­dowy Salon Fotografii Artysty­cznej Barcelona
XXIV Między­nar­o­dowy Salon Fotografi souang Aires
X Salon Sztu­ki Fotograficznej Mozambik
XXXI Między­nar­o­dowy Salon Sztu­ki Fotograficznej Chile
VI Między­nar­o­dowy Salon Fotografi Artysty­cznej Katowice


doc. Mgr.Jiří Siostr­zonek, Ph.D. (Opa­va)

Dok­tor mgr inż. Jiří Siostr­zonek, Ph.D.
nauczy­ciel aka­demic­ki, kura­tor, teo­re­tyk, publicysta
jiri.siostrzonek@fpf.slu.cz
Dzi­ałal­ność edukacyjna:

1992 – do chwili obec­nej, Wydzi­ał Nauk Human­isty­cznych Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, Insty­tut Fotografii Twórczej
2013 – do chwili obec­nej, Uni­w­er­sytet Tomáša Baty w Zlínie, Wydzi­ał Komu­nikacji Multimedialnej
2018 – do chwili obec­nej, Szkoła Fil­mowa im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­sytet Śląs­ki (zewnętrzny)

Członkost­wo w radach i ciałach naukowych:

1998 — do dziś członek Macierzy Śląskiej w Opawie
1998 — nadal orga­nizu­je między­nar­o­dowy fes­ti­w­al filmów doku­men­tal­nych “Jeden Świat” w Opawie.
1997 — do dziś bierze udzi­ał w dra­maturgii wiel­o­gatunkowego fes­ti­walu Inne Brze­gi i Domu Sztu­ki w Opawie
2012 — do chwili obec­nej członek redakcji mag­a­zynu Hlučín­sko – Vlas­tivěd­no — mag­a­zynu his­to­rycznego Hlučínska.
2009 — 2011 — Członek Jury między­nar­o­dowego konkur­su fotograficznego “Tri­en­nale Architek­tu­ry”, Kraków, Polska
2007 – do chwili obec­nej prze­wod­niczą­cy jury między­nar­o­dowego konkur­su fotograficznego FOTOPEIN w Ryb­niku poświę­conego fotografii przemysłowej.
2006 — do chwili obec­nej Członek Sen­atu Aka­demick­iego SU
2001 — do chwili obec­nej Członek Sen­atu Aka­demick­iego FPF SU
1999 — Członek Syn­dykatu Dzi­en­nikarzy Repub­li­ki Czeskiej
2001 – do chwili obec­nej, członek Rady Mediów Czeskiej Telewiz­ji Ostrava.
Pro­fesjon­al­na współpra­ca z Insty­tutem Kul­tur­oz­naw­st­wa Uni­w­er­syte­tu Wrocławskiego
Prze­wod­niczą­cy sto­warzyszenia oby­wa­tel­skiego „Towarzyst­wo Przy­jaciół Muzeum Hlučínsk”
2010 – do ter­az – Członek Czeskiego Towarzyst­wa Andragogicznego
2014 — do chwili obec­nej — członek rady naukowej ds. orga­ni­za­cji i orga­ni­za­cji między­nar­o­dowej kon­fer­encji fotograficzno-socjo­log­icznej w Zabrzu
2017 – nadal – Członek Rady Naukowej FPFP SU w Opawie.
Fotografie i pocztów­ki pochodzą ze zbiorów opaws­kich kolekcjon­erów, były pub­likowane w książkach: „Pohled­nice z Opavy”, „Zmizela poezie, opavskych před­městí. Jak­taře, Kateřinek a Kylešovic. Ze sbirky Rudol­fa Dybovice.”, „1937–1967 Opa­va, měs­to mezi poez­ií a tragédií”, „Opa­va a její řeka”.