Polecamy film „Helmut Newton. Piękno i bestia” w kinie Rialto

Kinoteatr Rial­to ma przy­jem­ność zaprosić wszys­t­kich miłośników fotografii na pro­jekc­je fil­mu doku­men­tal­nego poświę­conego Hel­mu­towi Newtonowi. Na pro­jekc­je zaprasza­my od 13 lutego.

Hel­mut at home fot. Alice Springs Monte Car­lo 1987

Croc­o­dile Times fot. Hel­mut New­ton Wup­per­tal, 1983

Rue Aubri­ot, Yves Saint Lau­rent fot. Hel­mut New­ton Paryż 1975

David Lynch i Isabel­la Rosselli­ni fot. Hel­mut New­ton Los Ange­les, 1988

Chick­en, French Vogue fot. Hel­mut New­ton Paryż 1994

Zwias­tun: https://bit.ly/helmutn-zwiastun

Har­mono­gram pro­jekcji i rez­erwac­ja biletów:http:

//bit.ly/helmut-seanse
lub pod numerem tele­fonu: 32 251–04-31

Opis fil­mu:

Geniusz fotografii? Wiz­jon­er z piekła rodem? Zwykły skan­dal­ista? Kim był Hel­mut New­ton, autor kul­towych, prze­siąknię­tych erotyzmem kobiecych aktów? Sposób, w jaki portre­tował kobi­ety, nadal prowoku­je do pyta­nia: czy były one pod­mio­ta­mi, czy przedmiotami?
Fotografował top mod­el­ki, gwiazdy i aktor­ki m.in. Cather­ine Deneuve, Grace Jones, Char­lotte Ram­pling, Isabel­lę Rosselli­ni czy Claudię Schiffer.

Łączył sprzecznoś­ci. Roman­tyzm z per­w­er­sją, fan­tazję z real­izmem, modę i reklamę ze sztuką. Był jed­nym z najbardziej prowoka­cyjnych fotografów XX wieku. Być może źródła jego przewrot­nego charak­teru należy szukać w genealogii. Był niemieckim Żydem, urod­zonym 31 październi­ka 1920 roku w Berlin­ie. Mimo że musi­ał opuś­cić to mias­to, nigdy nie uwol­nił się od jego dekadenck­iego sty­lu lat dwudzi­estych i este­ty­ki Leni Riefen­stahl. Zakochał się w jej portre­tach. Pokazy­wał kobi­ety tak jak ona mężczyzn.

Jego zdję­cia pub­likowały najważniejsze mag­a­zyny mod­owe, przede wszys­tkim „Vogue” (bry­tyjs­ka, fran­cus­ka, amerykańs­ka, niemiec­ka, aus­tral­i­js­ka edy­c­ja mag­a­zynu), „Harper’s Bazaar”, ale również „Stern” czy „Play­boy”. Real­i­zował także wiele kam­panii reklamowych.

Grace Jones i Dolph Lund­gren fot. Hel­mut New­ton Los Ange­les 1985

Are­na, New York Times fot. Hel­mut New­ton Mia­mi 1978

Auto­portret fot. Hel­mut New­ton Monte Car­lo, 1993