Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022

Rudzkie Sto­warzysze­nie Inic­jatyw Niebanal­nych In-nI i Klub Fotograficzny “Źródło” z Rudy Śląskiej zaprasza­ją wszys­t­kich miłośników gór, wędrow­ców, podróżników, turys­tów, wspinaczy, tater­ników, alpin­istów, himalaistów, gro­tołazów, nar­cia­rzy, snow­board­erów, fotografów, zawodow­ców i ama­torów do nadsyła­nia swoich prac na konkurs fotograficzny o tem­atyce górskiej. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022. 


“Wytr­wałość”. fot. Łukasz Cyrus, 2021

Zwyciężamy wytr­wałoś­cią”, maw­iał wybit­ny podróżnik, odkry­w­ca i dowód­ca ekspedy­cji polarnych Sir Ernest Shack­le­ton. Shack­le­ton, wraz z załogą statku “Endurance” przetr­wał 2 mroźne lata (1914–16) na biegu­nie połud­niowym, kiedy okręt ekspedy­cji został uwięziony i final­nie zatonął pod naporem lodu. Członkowie wyprawy nie mogąc liczyć na pomoc świa­ta pogrążonego w piek­le I wojny świa­towej, wyruszyli w podróż, która stała się tem­atem filmów i książek. Polar­ni­cy staw­ili czoła okolicznoś­ciom losu z odwagą i niezłom­noś­cią, które inspiru­ją po dziś dzień.

Sir Ernest Shack­le­ton zmarł 100 lat temu, 5 sty­cz­nia 1922 roku. Dziś, w roku 2022 świat pogrążony jest w kole­jnej wojnie. Wytr­wałość pozosta­je nie do przecenienia.

Zachę­cam wszys­t­kich, którzy mają odwagę wyruszyć w niez­nane do nadsyła­nia swoich prac ze światów wertykalnych.

Moty­wem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji konkur­su jest tem­at “Wytr­wałość”.

W nad­chodzą­cych dni­ach rozstrzygną się również losy tegorocznych nagród i spon­sorów. Zachę­cam do obserwacji blo­ga i zaglą­da­nia do zakładek. Wszelkie potwierd­zone infor­ma­c­je będę pub­likował na bieżąco.

Fotografie na konkurs (max. 3) wysyłamy pocztą elek­tron­iczną na adres kfg.lawiny@gmail.com do dnia 28 październi­ka 2022. Szczegóły tech­niczne w Reg­u­laminie KFG “Lawiny” 2022.

Łukasz Cyrus, 2022

Link do blo­ga konkursowego:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/

Reg­u­lamin:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/p/regulamin.html

Nagrody:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/p/nagrody.html

Link do zdjęć nagród:

https://photos.app.goo.gl/BGNWj3CBwSNFtS458

Zdję­cia z ubiegłorocznej edycji:

https://photos.app.goo.gl/yGY4vEc7Ly4w8icMA

Spon­sorzy:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/p/sponsorzy.html

Orga­ni­za­torzy:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/p/organizatorzy.html

Jury:

https://kfg-lawiny.blogspot.com/p/organizatorzy.html