Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie — wstępne konsultacje

Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie — wstęp­ne konsultacje

Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie i Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją 10 sty­cz­nia 2023 roku o godz. 18.00 na wstęp­ne kon­sul­tac­je dla osób zain­tere­sowanych stu­diowaniem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii przy Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie. Na kon­sul­tac­je uczest­nik kon­sul­tacji dla kandy­datów przy­wiezie ze sobą zestaw fotografii przed­staw­ia­ją­cych jego twór­c­zość fotograficzną, zdję­cia do ilus­tracji i auto­portret. Wskazane jest, aby przy­wieźć więcej fotografii.
Pod­czas kon­sul­tacji obec­ni będą dr hab. Jiri Siostr­zonek, Ph. D., MgA. Arka­diusz Gola, Ph.D., Mgr BcA. Michał Sza­last oraz Mgr BcA. Arka­diusz Ławry­wian­iec. Kon­sul­tac­je odbędą się w Galerii Katow­ice przy ZPAF Okręg Śląs­ki w Katow­icach ul. Dąbrowskiego 2.

https://www.google.pl/maps/place/Zwi%C4%85zek+Polskich+Artyst%C3%B3w+Fotografik%C3%B3w.+Okr%C4%99g+%C5%9Al%C4%85ski/@50.2553164,19.0189128,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4716ce37df823183:0xceb5fd25d7b5ae26!8 m²!3d50.2553109!4d19.0210997?hl=pl&authuser=0

Opawskie kon­sul­tac­je odbędą się 21 sty­cz­nia 2023 roku w Opawie.
Szcegółowe infor­ma­c­je o pro­ce­sie rekru­tacji zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej Instytutu:
http://www.itf.cz/index.php?text=1975-rekrutacja-na-studia-licencjackie-w-roku-akademickim-2023–2024-w-instytucie-tworczej-fotografii-fpf-su#next