Dzisiaj ostatni dzień zbiorowej wystawy fotografii „Obserwatorzy” z okazji 75-lecia ZPAF. Wystawę można oglądać w ramach VIII Katowickiej Nocy Galerii

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na ostat­ni dzień zwiedza­nia zbiorowej wys­tawy fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Dzisi­aj czyli w piątek 30 wrześ­nia 2022 roku wys­tawę moż­na oglą­dać w ramach VIII Katow­ick­iej Nocy Galerii do godziny 22.00 Wstęp wolny.

Autorzy prac prezen­towanych na wystawie:
Sew­eryn Bło­chow­icz, Anna Cho­j­nac­ka, Hali­na Holas-Idzi­akowa, Leonard Idzi­ak, Ste­fan Kon­wińs­ki, Jerzy Lew­czyńs­ki, Tadeusz Maciejko, Edward Poloczek, Zofia Rydet, Bro­nisław Stapińs­ki, Stanisław Ziółkiewicz, Jakub Byr­czek, Michał Cała, Walde­mar Jama, Jerzy Łakom­s­ki, Bogusław Mich­nik, Woj­ciech Praż­mows­ki, Zbig­niew Saw­icz, Bolesław Sta­chow, Timm Stutz, Jan Zegal­s­ki, Alek­sander Żakowicz.