Zbiorowa wystawa fotografii „Blenda Ząbkowicka 2022”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Ząbkow­ick­ie Cen­trum Kul­tu­ry i Turysty­ki wraz z Fun­dacją Wspiera­nia Kul­tu­ry i Sztu­ki „U NAS” zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy poplen­erowej „Blen­da Ząbkow­ic­ka 2022”. Wernisaż odbędzie się w poniedzi­ałek 24 lip­ca 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 5 sierp­nia 2023 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00.

Autorzy prezen­tu­ją­cy prace na wystawie:

Mar­iusz Buczma,
Jacek Boczar,
Anna Bułacińska,
Piotr Bułaciński,
Domini­ka Cybuch,
Alek­san­dra Grzanek,
Sła­womir Grzanek,
Radek Kalhous,
Maria Lauks,
Mar­iusz Lauks,
Marek Ładyński,
Jan Mlčoch,
Mar­iusz Nowicki,
Alek­sander Orszulik,
Andrzej Protasiuk,
Robert Rzepiński,
Ryszard Sąsiadek,
Dar­iusz Sebastiański,
Urszu­la Sobieszek,
Yana Stefanyshyn,
Tankred Strzelczyk,
Piotr Tomczyk,
Mar­tin Wagner,
Janusz Wojcieszak,
Adam Zieliński,
Krzysztof Ziętkowski.

Fot. Domini­ka Cybuch

Fot. Alek­sander Orszulik

Fot. Robert Rzepiński

Fot. Dar­iusz Sebastiański

Fot. Yana Stefanyshyn

Fot. Janusz Wojcieszak

Fot. Krzysztof Ziętkowski

BLENDA ZĄBKOWICKA

Wios­ną w 2022 r. zor­ga­ni­zowany został przez Ząbkow­ick­ie Cen­trum Kul­tu­ry i Turysty­ki we współpra­cy z Łódzkim Towarzys­t­wem Fotograficznym, plen­er fotograficzny. Do Ząbkow­ic Śląs­kich przy­jechało 28 zapros­zonych fotografików z Pol­s­ki, Czech i Ukrainy. Każdy z uczest­ników Pleneru tworzył swo­je obrazy, inspiru­jąc się miejską przestrzenią, architek­turą Ząbkow­ic Śląs­kich,. Uczest­niczą­cy Fotografi­cy w Plen­erze Ząbkow­ickim ‚którzy w więk­szoś­ci z ową przestrzenią miejską zetknęli się po raz pier­wszy. Dzię­ki nowe­mu spo­jrze­niu, prace wyko­nane przez fotografików wnoszą nowe spo­jrze­nie do ząbkow­ick­iej przestrzeni artystycznej.