40 i 4”

40 i 4” — zabawa dla każdego, kto lubi baw­ić się fotografią i różny­mi tech­nika­mi plas­ty­czny­mi, zabawa, która ma w swo­jej tajem­nic­zoś­ci naw­iązy­wać do mick­iewic­zows­kich „Dzi­adów” i w tej mes­janisty­cznej wiz­ji, ma w cza­sie pan­demii wskrze­sić wiarę w siebie, wiarę w ludzi, w chęć życia i speł­ni­a­nia się. Pro­ponu­ję czter­dzieś­ci cztery tygod­nie i czter­dzieś­ci cztery tem­aty do zre­al­i­zowa­nia. Nie narzu­cam kole­jnoś­ci real­iza­cji tem­atów oraz sposobu prezen­tacji tem­atu… Nie ważne czy będą to prace kolorowe czy mono­chro­maty­czne… czym i w jaki sposób zostaną wyko­nane… jaka tech­ni­ka fotograficz­na czy plas­ty­cz­na zostanie zas­tosowana, czy będzie to „czys­ta” fotografia czy „foto-grafi­ka”, czyli dla mnie, fotografia wzbo­ga­cona o inne ele­men­ty twór­cze oraz czy będzie to bard­zo pros­ta grafi­ka, jed­ną kreską wyczarowu­jącą rzeczy­wis­tość, czy będzie to akwarela czy czasochłon­ny olej, na który poświę­ci­cie Państ­wo kil­ka tygod­ni czy miesię­cy. Zasa­da jest jed­na – zre­al­i­zować należy co najm­niej 40 z zadanych poniżej tem­atów, przysyła­jąc 28.01.2021 r. (do półno­cy) pier­wszą pracę i w kole­jny czwartek 4.02.2021 r. – kole­jną, będącą real­iza­cją kole­jnego tem­atu. W kole­jny czwartek 11.02.2021 r. kole­jną i za tydzień kole­jną… Ponieważ wiem, że cza­sem plany obra­ca­ją się w niwecz, każdy może zan­otować cztery „puste tygodnie”.
JAKIE BĘDĄ EFEKTY ZABAWY – pub­likac­ja prac na spec­jal­nie stwor­zonej grupie facebook’owej i stron­ie www (http://40i4.nyinker.com – w trak­cie budowy, uru­chomiona zostanie ok. 25 sty­cz­nia), na której zostaną zaprezen­towane oso­by przys­tępu­jące do zabawy, zgod­nie z przesłaną infor­ma­cją, zaw­ier­a­jącą m.in. również przekierowanie do autorskiej strony czy pro­filu na Facebook’u czy Insta­gramie. Strona będzie aktu­al­i­zowana raz w tygod­niu przez dodanie galerii zaw­ier­a­jącej zbiór nadesłanych prac w danym tygod­niu, prace będą możli­we do wyszuka­nia, „po autorze” i „po temacie”.
Na zakończe­nie, gdy miną 44 tygod­nie — WYSTAWA prezen­tu­ją­ca naj­ciekawsze prace oraz wartoś­ciowe nagrody niespodzianki.
Zabawa m.in. została obję­ta patronatem przez: Okręg Śląs­ki Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Szkołę Fotografii FOTOEDUKACJA, Grupę Trio Sile­sia oraz Cen­trum Art-Plus
Zatem, poniżej tem­aty do real­iza­cji i czekam na Państ­wa prace — pli­ki nie powin­ny być więk­sze niż 3 MB Każ­da pra­ca powin­na być opisana przez auto­ra nazwiskiem i imie­niem bądź nick­iem (pseudon­imem) oraz nazwą zre­al­i­zowanego tematu.
Na końcu tek­stu zna­jdą Państ­wo for­mu­la­rz przys­tąpi­enia do zabawy, którego wypełnie­nie jest konieczne ze wzglę­du m.in. na ochronę danych osobowych. Jeżeli potrzeb­ne są dodatkowe infor­ma­c­je, to proszę o kon­takt – mb.rursus@gmail.com lub 508065456


01. Portret w stu­dio (możli­wy plan półb­lis­ki, amerykańs­ki, pełny)
02. Portret w plen­erze (możli­wy plan półb­lis­ki, amerykańs­ki, pełny)
03. Portret — detal twarzy
04. Detal ciała
05. Akt/Nagość zakryta
06. Rodzina
07. Dziecko
08. Starość
09. Kra­jo­braz nat­u­ral­ny — pion, poziom
10. Kra­jo­braz nat­u­ral­ny świt
11. Kra­jo­braz nat­u­ral­ny zmierzch, noc
12. Zwierzę­ta pod­pa­tr­zone w naturze
13. Skansen/wieś/pałac
14. Skansen – chata/pałac – przedmiot/detal
15. Kra­jo­braz miejski
16. Kra­jo­braz miejs­ki nocą
17. Kra­jo­braz przemysłowy
18. Na Szlaku Zabytków Techniki
19. Ruch/sport
20. Balet/taniec
21. Koncert/muzyka
22. Czyn­noś­ci codzienne
23. Nasze domowe zwierzęta
24. Kwiaty
25. Owoce
26. Słodycze
27. Podano do stołu…
28. Mart­wa natu­ra zbu­dowana z przedmiotów
29. Pomysł na reklamę/ z człowiekiem
30. Pomysł na reklamę przed­mio­tu bez człowieka
31. Obraz przez szkło
32. Obraz wyświ­et­lany na ciele
33. Cień
34. Odbi­cie w wodzie
35. Deszcz
36. Makroświat
37. Surrealizm/ fotografia kon­cep­cyj­na z człowiekiem
38. Surrealizm/ fotografia kon­cep­cyj­na bez człowieka
39. Przez dzi­urkę od klucza
40. Gothic/ pinup/… jak­iś strój
41. Pod­wój­na ekspozycja
42. Dłu­u­u­gi czas i ruch człowieka
43. Sacrum
44. Autoportret


DO POBRANIA

images1

Zabawa 40 i 4 deklaracja