Spotkanie z Krzysztofem Gołuchem w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 17 sty­cz­nia 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Krzysztofem Gołuchem w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”, pod­czas którego z Krzysztofem Gołuchem poroz­maw­iamy o jego cyk­lach fotograficznych poświę­conych życiu codzi­en­nemu osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi oraz o jego książkach fotograficznych „Co siód­my”, “Hotel” oraz “Smak życia”.. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Artys­ta, ped­a­gog, fotograf i dok­tor sztu­ki (dyplom u prof. Vladimíra Bir­gusa w roku 2023) w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Absol­went Wydzi­ału Ped­a­gogi­ki i Psy­chologii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach oraz Akademii  Human­isty­czno-Tech­nicznej w Biel­sku Białej. Członek Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików – Okręg Śląs­ki.  W swo­jej twór­c­zoś­ci zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, real­izu­jąc pro­jek­ty dłu­goter­mi­nowe. Jego twór­c­zość oscy­lu­je wokół prob­lemów ludzkiej egzys­tencji, zwłaszcza życia osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, z który­mi od kilkudziesię­ciu lat pracu­je w ośrod­ku „Car­i­tas“ w Knurowie. Za swo­ją dzi­ałal­ność w 2017 roku został odz­nac­zony przez papieża Fran­cisz­ka medalem papieskim — Pro Eccle­sia et Pon­tif­ice oraz przez prezy­den­ta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Sre­brnym Krzyżem Zasłu­gi w 2016 roku. Lau­re­at konkursów fotograficznych: pier­wszej nagrody w konkur­sie Unii Europe­jskiej dla artysty­cznych szkół wyższych (reprezen­tu­jąc Insti­tut tvůrčí fotografie) – Przeła­mu­jąc stereo­typy oraz nagro­da­mi w jed­nym z najważniejszych konkurów pol­skiej fotografii pra­sowej — Grand Press Foto w lat­ach: 2018, 2021, 2022. Swo­je fotografie wys­taw­iał także za grani­ca­mi Pol­s­ki, miedzy inny­mi pod­czas fes­ti­walu Tras­pho­tographiques we fran­cuskim Lille oraz pod­czas fes­ti­walu Pho­to­Saint­Ger­main w Paryżu, a także pod­czas Miesią­ca Fotografii w Bratysław­ie, fes­ti­walu Prague Pho­to w Pradze, pod­czas Europe­jskiego Miesią­ca Fotografii w Luk­sem­bur­gu. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry dla osób zaj­mu­ją­cych się twór­c­zoś­cią artysty­czną, upowszech­ni­an­iem i ochroną dóbr kul­tu­ry wojew­ództ­wa śląskiego w lat­ach 2008 oraz 2014. Autor albumów fotograficznych: „Co siódmy”(2017), “Hotel” (2021) oraz “Smak życia”(2022). Krzysztof Gołuch miesz­ka, pracu­je i tworzy jed­nym z miast aglom­er­cji Górnego Śląs­ka — w Knurowie.