11 Jurajski Festiwal Fotograficzny

Przed nami XI edy­c­ja Jura­jskiego Fes­ti­walu Fotograficznego ! Tegorocz­na impreza planowana jest w ter­minie 22–25 lutego 2024. Ofic­jale otwar­cie XI JURAJSKIEGO FESTIWALU FOTOGRAFICZNEGO nastąpi w piątek 23 lutego, będzie to dzień pod­sumowań otwar­cia wys­tawy zbiorowej Pleneru pod Orłem oraz wielu atrakcji i spotkań autors­kich. Kole­jne dni to także dni inspiracji oraz warsz­tatów jak zawsze piec­zołowicie przy­go­towanych dla uczest­ników. W tegorocznym 11 JFF planu­je­my ok 100 uczest­ników Warsz­tatów Fotograficznych.
22 lutego będzie dla uczest­ników PROLOGIEM i dniem rozpoczę­cia na luźno, ale w pełnej twór­czej atmos­ferze – ponieważ będzie dużo zajęć prak­ty­cznych, kon­sul­tacji oraz prezen­tacji na sce­nie głównej. Pełen pro­gram oraz zapisy zna­jdziecie na: https://jurajskifestiwalfotograficzny.pl/

Będzie na pewno foto­genicznie i kreaty­wnie jak co roku, w tej edy­cji postaramy się połączyć świat fotografii portre­tu, fotografii studyjnej, fotografii ślub­nej, kreacji, mal­owa­nia światłem oraz repor­tażu. Nie zabraknie wielu inspiru­ją­cych postaci i przy­jaciół Fes­ti­walu. W pro­gramie przewidu­je­my m.in.: spotka­nia z mis­trza­mi fotografii, wykłady, warsz­taty, prezen­tac­je nowoś­ci sprzę­towych, obróbkę graficzną, edy­cję i wydru­ki oraz godziny kon­sul­ta­cyjne. W tegorocznej edy­cji równole­gle prowad­zone będą WARSZTATY Z PODSTAW FOTOGRAFII, które poprowadzą Marcin Bójko oraz Piotr Wróblews­ki z Dig­i­tal Foto Video .

Od kilku lat Juras­sic Pho­to Team (www.grupajpt.pl) wraz z Hotelem Fajki­er ( Hotel Przy­jazny Fotografii — www.hotelfajkier.pl) oraz Jura­jski­mi Warsz­tata­mi ( www.jurajskiewarsztaty.pl ) są orga­ni­za­tora­mi tego wielkiego świę­ta dla fotografów i osób związanych z fotografią. Fes­ti­w­al odbędzie się w niesamow­itym miejs­cu jakim jest Jura Krakowsko-Częs­to­chows­ka w Hotelu Fajki­er *** Well­ness SPA w Kroczy­cach. To już XIX Fes­ti­w­al Fotograficzny orga­ni­zowany przez nas na Jurze. Na każdym z nich pojaw­ia­ją się znane nazwiska świa­ta fotografii, pasjonaci fotografii oraz najwięk­sze mar­ki związane ze sprzętem. W ciągu tych dni uczest­ni­cy spotka­ją się z spec­jal­is­ta­mi w danych dziedz­i­nach. Już w najbliższym cza­sie przed­staw­imy Wam naszych patronów medi­al­nych oraz prowadzą­cych i zapros­zonych gości.

Na tegoroczny Fes­ti­w­al w obec­nej chwili może­my potwierdz­ić prowadzących:

Zbig­niew Fur­man – Związek Posl­kich Artys­tów Fotografików
Krzysztof Szlęzak – Leica Polska
Ariel Woj­ciechows­ki– Ambasador Patona Polska
Krys­t­ian Biela­tow­icz – Pana­son­ic Polska
Marcin Dobas – Eizo Polska
Prze­mysław Bujarow­icz – Juras­sic Pho­to Team
Kami­la J. Gruss – www.kamilajgruss.pl
Kamil i Kaja Głowac­cy – ProStuff / JustEdit
Michał Treut­ler – www.michal-treutler.pl
Dar­iusz Machu­ra – Fomei Pol­s­ka / Zeever
Robert Knaź „Graż­dan” – www.instagram.com/grazdan.underwater/
Piotr Wern­er – Glare One
Artur Kos – Ambasador Pana­son­ic Pol­s­ka Fotoforma
Mar­ta Brodzi­ak – Sony Polska
Stanisław Sur­man – Quadralite Polska
Jakub Kaźmier­czyk – Canon Polska
Mar­i­an Chrzan – Canon Polska
Jerzy Kleszcz – Przegląd Sportowy
Mar­i­o­la Glaj­car – Nikon
Arka­diusz Gola – Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie / ZPAF
Roksana Głow­ińs­ka – nPhoto
Michał Sośnic­ki – Pentax
Aure­liusz Marsza­łek – Ilford
Łukasz Pietrzak – ProStuff
Patryc­ja Oleszyńs­ka – ProStuff
Dar­iusz Pietrzak – www.instagram.com/darekpietrzak.pl
Rafał Smolińs­ki – Studio5S
Marcin Bójko – DigitalFotoVideo
Piotr Wróblews­ki – DigitalFotoVideo

Zaprasza­my także do uczest­nict­wa w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM w ramach 11 JFFhttps://jurajskifestiwalfotograficzny.pl/konkurs/
PARTNERZY:
Leica, Has­sel­blad, Sony, Canon , Nikon, Pana­son­ic, Lumix, OM Sys­tem, Pen­tax, Ricoh, EIZO, Wacom, Wzorniki.eu, Benq, Patona, Zeev­er, Fomei, Cal­i­brate, Glare­One, Peak Design, ProStuff, Ilford, Epson, Cyfrowe.pl, Cyfrowe Rent, Fin­eArt Sklep, Foto­for­ma, nPho­to , Newell, Wan­drd, Foto­Pro, Man­frot­to, Foto7, Quadralite, Godox, Studio5S, Związek Gmin Jura­js­kich, Księ­gar­nia Eduka­cyj­na oraz ToNove.

MEDIA:
Dzi­en­nik Zachod­ni , NaszeMiasto.pl, Fotograficzny Pro­gram Bez Nazwy, Dig­i­tal Foto Video, Kul­tur­alne Zaw­ier­cie, Fotografia dla Ciekawych , Fun­dac­ja UFF, Niezłe Aparaty oraz Radio Piekary.

PATRONAT HONOROWY

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików okręg Śląski