Spotkanie z Moniką Kuboś z nowego cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 23 listopa­da 2022 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Moniką Kuboś z nowego cyk­lu “Poz­na­jmy się”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kreis. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Spotkanie będzie reje­strowane. Wstęp wolny. 

Moni­ka Kuboś, rocznik ’78, urod­zona w Bytomiu, jed­nak od zawsze mieszkan­ka zielonego zakąt­ka Śląs­ka — Lubliń­ca. Od 2021r. członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Kamil Myszkows­ki napisał: “Moni­ka w swo­jej twór­c­zoś­ci najczęś­ciej patrzy “do wewnątrz”, pod­da­je się autoanal­izie, której wynikiem są wiz­ualne reflek­sje. Jej fotografie bal­an­su­ją na grani­cy jawy i snu — widz­imy świat, który wyda­je się znany i blis­ki, jed­nak charak­ter prac Moni­ki zde­cy­dowanie odsuwa nas od real­noś­ci w kierunku ulot­nych myśli i sen­nych wiz­ji. Artys­t­ka wyko­rzys­tu­je fotografię do zilus­trowa­nia i przepra­cow­a­nia włas­nych przeżyć i emocji. Sto­su­je przy tym zabieg metafory, dzię­ki czemu jej prace przy­cią­ga­ją uwagę, zmusza­ją do kon­tem­placji i głębok­iego prze­myśle­nia wynika­ją­cych z nich treś­ci. Fotograf­ka wykonu­je oszczędne w formie kadry, jed­nocześnie zaw­ier­a­jąc z nich esencję i dobit­ny przekaz — gdy­by moż­na było określić płeć fotografii, to chci­ało­by się wręcz powiedzieć, że jej prace są delikatne i kobiece. Jed­nak delikat­ność, jest tu tylko pozor­na, gdyż Moni­ka w swo­jej twór­c­zoś­ci doty­ka częs­to tem­atów trud­nych i osobistych.”