10 Jurajski Festiwal Fotograficzny

Przed nami Jubileuszowa X edy­c­ja Jura­jskiego Fes­ti­walu Fotograficznego !!! Tegorocz­na impreza planowana jest w ter­minie 23–26 luty. Ofic­jale otwar­cie X JURAJSKIEGO FESTIWALU FOTOGRAFICZNEGO nastąpi w czwartek 23 lutego, będzie to dzień pod­sumowań otwar­cia wys­tawy zbiorowej Pleneru pod Orłem oraz wiec­zornego wys­tępu Stand-up. Kole­jne dni to także dni inspiracji, spotkań autors­kich oraz warsz­tatów jak zawsze piec­zołowicie przy­go­towanych dla uczest­ników. W tegorocznym 10JFF planu­je­my ok 100 uczest­ników Warsz­tatów Fotograficznych, także 15 osób na Warsz­taty Fil­mowe, które będą się odby­wać równole­gle do pro­gra­mu dla fotografów.

Będzie na pewno foto­genicznie i kreaty­wnie jak co roku, w tej edy­cji postaramy się połączyć świat fotografii portre­tu, fotografii studyjnej, fotografii ślub­nej , kreacji , mal­owa­nia światłem oraz repor­tażu. Nie zabraknie wielu inspiru­ją­cych postaci i przy­jaciół Fes­ti­walu. W pro­gramie przewidu­je­my m.in.: spotka­nia z mis­trza­mi fotografii, wykłady, warsz­taty, prezen­tac­je nowoś­ci sprzę­towych, obróbkę graficzną, edy­cję i wydru­ki oraz godziny kon­sul­ta­cyjne. W tegorocznej edy­cji równole­gle prowad­zone będą warsz­taty fil­mowe oraz WARSZTATY Z PODSTAW FOTOGRAFII, które poprowadzą Marcin Bójko oraz Piotr Wróblews­ki z Dig­i­tal Foto Video .

ZAPISY:

www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl

Od kilku lat Juras­sic Pho­to Team (www.grupajpt.pl) wraz z Hotelem Fajki­er ( Hotel Przy­jazny Fotografii — www.hotelfajkier.pl) oraz Jura­jski­mi Warsz­tata­mi ( www.jurajskiewarsztaty.pl ) są orga­ni­za­tora­mi tego wielkiego świę­ta dla fotografów i osób związanych z fotografią. Fes­ti­w­al odbędzie się w niesamow­itym miejs­cu jakim jest Jura Krakowsko-Częs­to­chows­ka w Hotelu Fajki­er *** Well­ness SPA w Kroczy­cach. To już XIX Fes­ti­w­al Fotograficzny orga­ni­zowany przez nas na Jurze. Na każdym z nich pojaw­ia­ją się znane nazwiska świa­ta fotografii, pasjonaci fotografii oraz najwięk­sze mar­ki związane ze sprzętem. W ciągu tych dni uczest­ni­cy spotka­ją się z spec­jal­is­ta­mi w danych dziedz­i­nach. Już w najbliższym cza­sie przed­staw­imy Wam naszych patronów medi­al­nych oraz prowadzą­cych i zapros­zonych gości.

PROWADZĄCY:
Tomasz Tomaszews­ki – Ambasador Sony
Arka­diusz Gola – Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie, Ambasador Fuji
Marcin Sacha – www.marcinsacha.arte.usermd.net
Kami­la J Gruss – www.kamilajgruss.pl
Jarosław Respon­dek – www.facebook.com/respondek
Paweł Bajew – www.behance.net/PawelBajew
Moni­ka Sza­łek – Ambasador­ka NIKON
Grze­gorz Szafru­ga ‑Ambasador FOMEI
Dar­iusz Machu­ra ‑Ambasador FOMEI
Marcin Bójko – Dig­i­tal Foto Video
Piotr Wróblews­ki – Dig­i­tal Foto Video
Piotr Wern­er – Ambasador GlareOne
Marek Lapis – www.facebook.com/marek.lapis
Artur Kos – Ambasador Quadralite
Daw­id Mazur – Ambasador Quadralite
Marcin Kałuża – Ambasador NEC
Aure­liusz Marsza­łek – Ambasador ILFORD
Michał Treut­ler – www.michal-treutler.pl
Robert „Graż­dan” Knaź – www.facebook.com/grazdan
Grze­gorz Maciąg – Juras­sic Pho­to Team
Gosia Jurasz – Ambasador­ka Pentax
Paweł Sadaj – www.pawelsadaj.com
Aga­ta Mądra­chows­ka – Ambasador­ka Leica
Karoli­na i Kamil Głowac­cy – JUSTedit.pl
Adri­an Truch­ta – Amabasador Laowa
Jakub Kaźmier­czyk – kazmierczyk.live
Marcin Dobas – Ambasador EIZO Polska

Warsz­taty Fil­mowe (ZAPISY):
Wik­tor Bruchal – Ambasador Patona Polska
Tomasz Gładys – Sony Polska
Wik­tor Obrok – offmaster.pl
Kamil Atyl­la Lemie – Aktor 

PATRONAT HONOROWY
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików okręg Śląski